AKTUALNOŚCI   KLUB  WZORCE RAS  HISTORIA RAS  REPRODUKTORY   SZCZENIĘTA  PLANOWANE MIOTY

 

   HODOWLE  CHAMPIONY  ZDROWIE  WYSTAWA  GALERIA  UŻYTKOWOŚĆ  LINKI  KONTAKT

 

WSTĘP - REGULAMINY


Znajomość statutów, regulaminów i przepisów jest bardzo ważna w każdej dziedzinie kynologii. Będąc członkiem ZKwP musimy znać swoje prawa i obowiązki ( Statut ZKwP ).Gdy zarejestrujemy swoją hodowlę niezbędnym przy jej prowadzeniu, będzie poznanie „ Regulaminu hodowlanego ”, a gdy zaczniemy uczestniczyć w wystawach niezbędna będzie nam wiedza zawarta w „ Regulaminie wystaw ”, „Regulaminie sędziów kynologicznych ”, „ Regulaminie wystaw Championów ”. Dla tych z nas, których interesuje dana rasa lub grupa ras i chcieliby należeć do Klubu, przyda się znajomość Regulaminu Klubu Rasy ( grupy ras ) – ZKwP. Aby nasza działalność w strukturach Związku była dla nas samych w miarę bezpieczna warto też poznać „ Regulamin Sądów Koleżeńskich ”.

„ Apetyt rośnie w miarę jedzenia ” – tak mówi przysłowie i z nami jest podobnie. Kupujemy rasowego psa, cieszymy się nim, obserwujemy jak rozwija się i kształtuje jego eksterier. Dla nas nasz pies jest najpiękniejszy na świecie, fakt ten chcemy poddać weryfikacji, uczestniczymy więc w pierwszej naszej wystawie i łapie nas nowy „ bakcyl ”. Wybieramy miejsca naszych wystawowych wypraw, które są organizowane coraz dalej od naszego domu, zaczynamy uczestniczyć w wystawach międzynarodowych i wystawach poza granicami Polski. Na tych wystawach poznajemy zagranicznych hodowców. W ślad za nowymi znajomościami, przyjaźniami przychodzi wymiana doświadczeń i materiału hodowlanego. W takim momencie warto poszerzyć naszą wiedzę o Statut i Regulaminy FCI.

 

Wróćmy na chwilę do „ apetytu ” i do tego, jak on zaczyna nam „ rosnąć w miarę jedzenia ”. Przychodzi czas, kiedy zauważamy, że znajomość zagadnień kynologicznych związanych z naszym psem ( bassetem ) jest tylko częściowa. Zaczynamy zauważać u naszego psa nie tylko cechy związane z jego wyglądem zewnętrznym, ale też te cechy,  które były do tej pory przed nami ukryte. W bassecie odkrywamy jego drugie, dotychczas nieznane nam oblicze, OBLICZE PSA MYŚLIWSKIEGO. Okazuje się, że tak, jak w przypadku wyglądu basseta ( cechy zewnętrzne ) kiedy ulegliśmy pierwszy raz „ zauroczeniu ” tą rasą, przychodzi następne „ zauroczenie,” kiedy poznajemy jego prawdziwe cechy psychiczne ( psychikę psa gończego ). Zaspakajając nasz „ apetyt ” wkraczamy w nowy świat kynologicznej wiedzy.

Nowa wiedza i nabywane doświadczenia zmieniają nasze dotychczasowe postępowanie  w okresie rozwoju naszego psa, jego diecie, opiece weterynaryjnej, postępowaniu z bassetem w codziennym życiu, doborze hodowlanym. Nasze dotychczasowe „ spacerki ” z bassetem zmieniają się w planowy, intensywny trening, na którym nasz basset przeobraża się z kanapowca w UŁOŻONEGO PSA MYŚLIWSKIEGO. W miarę postępów w układaniu zmienia się wizerunek naszego basseta z powolnego, leniwego, nieposłusznego kanapowca, na chętnego do pracy, ułożonego, z wielką pasją psa gończego.

Okazuje się też, że dotychczasowa znajomość Statutów i Regulaminów FCI i ZKwP, o których pisałem na początku artykułu, jest konieczna, lecz niewystarczająca w przypadku użytkowości. Kiedy zajmiemy się użytkowością potrzebna nam będzie znajomość regulaminów innych Zrzeszeń ( PZŁ – Polski Związek Łowiecki ) oraz Ustawy o  „ Prawie Łowieckim ” i Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Regulaminy ( cele działania ) ZKwP oraz PZŁ będą się w tym przypadku uzupełniały, stanowiąc jedną spójną całość w kynologii łowieckiej. To wzajemne uzupełnianie się regulaminów i działań w jednym celu dwóch Zrzeszeń wyjaśnię Czytelnikom na przykładzie prób i konkursów psów myśliwskich.

Statut PZŁ i ZKwP. Prowadzenie i popieranie hodowli, szkolenie, uzyskanie jak najwyższego poziomu użytkowych psów myśliwskich jest działalnością statutową zarówno PZŁ jak i ZKwP      ( Statut PZŁ – „ Zadania Zrzeszenia ”, Statut ZKwP – „ Cele i Środki Działania Związku” ).

 

Próby i konkursy organizowane są przez PZŁ ( Polski Związek Łowiecki ) -  ZG PZŁ bezpośrednio lub z jednym z zarządów okręgowych PZŁ – organizują konkursy i próby międzynarodowe, krajowe;

- zarządy okręgowe PZŁ lub na ich zlecenie koła łowieckie – organizują konkursy okręgowe, wojewódzkie i regionalne ).

Kalendarz imprez kynologicznych po uzyskaniu zgody właściwej okręgowej rady łowieckiej i uwzględnieniu imprezy w rocznym harmonogramie imprez kynologii łowieckiej, jest zatwierdzony przez Zarząd Główny PZŁ. Imprezy kynologii łowieckiej odbywają się na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła PZŁ. Podczas prób i konkursów obowiązują regulaminy opracowane przez Zespół Komisji Kynologicznej Naczelnej Rady Łowieckiej. Protokoły komisji sędziów oraz karty ocen pracy psów organizator przesyła do ZG PZŁ. Na próbach i konkursach obowiązują zwyczaje i ceremoniał łowiecki przyjęty przez PZŁ. Tak w skrócie w moim przykładzie wygląda jedna strona medalu, czyli przepisy oraz regulaminy PZŁ stosowane na próbach i konkursach psów myśliwskich. A jak wygląda druga strona medalu, czyli przepisy i regulaminy FCI i ZKwP stosowane podczas prób i konkursów psów myśliwskich ?

„ Regulaminy prób i konkursów pracy psów myśliwskich ” są regulaminami PZŁ a nie ZKwP. Po lewej strony - okładka starych regulaminów prób i konkursów. W środku – okładka nowych regulaminów prób i konkursów zatwierdzona na posiedzeniu Zarządu Głównego PZŁ w dniu 22 stycznia 2007 roku. Po prawej stronie – okładka czeskich regulaminów „ PES a LOV ”. Regulaminy te ( podobnie jak w Polsce ) nie są regulaminami  ČMKU ( ČeskoMoravská Kynologická Unie ) a ČMMJ     ( ČeskoMoravská Myslivecká Jednota ).

 

Próby i konkursy są oceniane przez sędziów i pomagających im asystentów

ZKwP. Sędziów i asystentów kynologicznych obowiązuje „ Regulamin sędziów kynologicznych ” ZKwP. Sędziowie prób pracy wraz z sędziami eksterieru wchodzą w skład Kolegium Sędziowskiego ZKwP. Często obserwujemy, że tych samych sędziów, którzy oceniają Gr. III, IV, V, VI, VII i VIII FCI na wystawach, możemy spotkać w zespołach sędziowskich oceniających próby i konkursy pracy psów myśliwskich. W próbach i konkursach mogą brać udział wyłącznie psy zarejestrowane w ZKwP lub zagranicznych organizacjach kynologicznych zrzeszonych w FCI. Konkursy o randze międzynarodowej odbywają się pod patronatem FCI i przyznawane są na nich wnioski

na Międzynarodowego Championa Pracy (CACIT ). Jeżeli nasz pies spełni wszystkie warunki przewidziane w regulaminie ( FCI ), zwracamy się za pośrednictwem ZG ZKwP do FCI o wystawienie dyplomu na Interchampiona Pracy. Podobne zasady dotyczą krajowych Championatów Pracy. Gdy spełnimy warunki na Championa Pracy Polski ( to samo dotyczy championatów pracy innych państw, mogą być tylko inne wymagania ), występujemy o wystawianie dyplomu do ZG ZKwP. Podobnie jest przy wystawianiu Certyfikatu Użytkowości. Otrzymując na konkursie minimum dyplom III st., występujemy w Polsce do ZO ZKwP w Poznaniu o wystawienie tego dokumentu.

    Na zakończenie mojego przykładu zacytuje, jak uzupełniają się przepisy i regulaminy dwóch niezależnie działających Zrzeszeń ( PZŁ i ZKwP ), i jak PZŁ respektuje na próbach i konkursach organizowanych przez to Zrzeszenie przepisy i prawa ZKwP zacytuje § 11 „ Regulaminów Prób i Konkursów Psów Myśliwskich ” (przypominam – regulamin prób i konkursów nie jest regulaminem ZKwP, lecz PZŁ ):

„ Udziału w próbach i konkursach pracy psów myśliwskich nie mogą brać psy, których właściciele zostali zawieszeni w prawach członkowskich albo wykluczeni ze Związku Kynologicznego w Polsce. Osoby takie nie mogą również występować w charakterze przewodników psów na próbach i konkursach pracy psów myśliwskich.”

Ustawa „ Prawo łowieckie ” – okładka po lewej stronie. Rozporządzenie Ministra Środowiska „ Regulamin polowań ” – okładka po prawej stronie. Próby i konkursy mają na celu podnoszenie jakości użytkowej psów myśliwskich. Musimy jednak pamiętać, że próby i konkursy są tylko jednym z elementów (rodzaj sprawdzianu ) szkoleniowych naszego basseta podczas jego układania. Układanie psa myśliwskiego ma na celu przygotowanie go do pracy na polowaniu. Dopiero po pracy naszego basseta w łowisku a nie podczas pracy na próbach i konkursach, będziemy mogli powiedzieć, czy nasz basset jest psem użytkowym. Podczas polowania z bassetem będzie nam potrzebna wiedza zawarta w „ Prawie łowieckim ” i „ Regulaminie polowań ”.

13 grudnia 1993 roku został przyjęty przez FCI „ Międzynarodowy Regulamin FCI Psów Obrończych ”.Regulamin ten obowiązuje wszystkich Członków FCI ( są nimi nadrzędne organizacje kynologiczne danego kraju ). Konkursy pracy psów myśliwskich nie posiadają jednego wspólnego dla wszystkich krajów międzynarodowego regulaminu, ponieważ praca psów oceniana jest na podstawie regulaminów krajowych związków łowieckich ( myśliwskich ). Krajowe regulaminy konkursów mogą się znacznie różnić od siebie. Uczestnicząc w konkursie międzynarodowym ( pod patronatem FCI ) w innym kraju, podczas pracy z bassetem zaskoczą nas nowe konkurencje niespotykane w Polsce, sposób ich oceny i punktacji, czas wykonania konkurencji, sposób przygotowania ścieżek tropowych i obowiązujące zwyczaje łowieckie.

 

W górnym rzędzie godła niektórych krajowych związków ( zrzeszeń ) myśliwskich organizujących próby i konkursy pracy psów myśliwskich. Bezpośrednio pod godłami związków myśliwskich zamieszczone są godła krajowych związków kynologicznych, które mają podpisaną umowę ze związkami łowieckimi w sprawie organizacji prób i konkursów pracy psów myśliwskich. Ponieważ krajowe związki kynologiczne ( ZKwP, ČMKU, SKJ ) są Członkami FCI, międzynarodowe imprezy kynologii łowieckiej (organizatorem są związki łowieckie ) odbywają się pod patronatem FCI. Certyfikaty użytkowości ( wystawia związek kynologiczny ) wystawione na podstawie konkursowych dyplomów ( wystawia związek łowiecki ) upoważniają do startu w klasie użytkowej na wszystkich wystawach organizowanych przez krajowe związki kynologiczne, które są Członkami FCI.  

 

We WSTĘPIE podałem tylko jeden przykład dotyczący prób i konkursów. W dalszych, cyklicznych częściach omawianego przeze mnie rozdziału użytkowości REGULAMINY postaram się Czytelnikom profesjonalnej, internetowej strony Klubu Bassetów w Polsce przybliżyć i wyjaśnić wszelkie regulaminowe zawiłości związane z użytkowością.

Wojciech Stan.

 

  © Basset CLub  - STB2012